Generalsponsor til 
VM i Krabbefiske 2017:

Helgeland Arrangement as
Øyvind Sentret, Vågen
8800 Sandnessjøen

Terje Johansen
Tlf. 917 76 612
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


UTSTILLINGSREGLEMENT - VM I KRABBEFISKE 2017

 

1. VM I KRABBEFISKE festivalen 2016 er åpen for alle. Arrangøren forbeholder seg imidlertid retten til å godkjenne utstillere.

 

2. Påmelding skjer ved å sende inn tilsendte påmeldingsskjema. Skjemaet blir nummerregistrert ved mottakelsen. Påmeldingen er bindende. Påmeldings blir fakturert ved påmelding.

 

3. Påmeldingsfristen utløper 01.Sept. 2016. Arrangøren forbeholder seg retten til å avslutte registreringen eller redusere påmeldt areal, hvis dette skulle bli fulltegnet før fristens utløp.

 

4. Standleie beregnes etter følgende satser:

Utestand, kr.200,- pr m2 


Stand inne i plasthall - Stand bygges i helhet av utstiller.
 Kr. 375,- pr. m2

Strøm er inklusiv standleie inntil 1,5 Kw pr.stand. Alle priser ekskl.mva.

 

a. Når utstilleren mottar bekreftelse, faktureres han samtidig for standleie, som betales innen 15 dager. Om betalingsterminen ikke overholdes, belastes restbeløpet med 1,5 % pr. mnd. Det vil ikke bli åpnet adgang til utstillingen før disse terminene er betalt.


b. Utstilleren hefter for 25 % av den totale standleie hvis han er nødt til å trekke sin påmelding tilbake innen 1 mnd. før festivalen åpner, og hefter for den totale standleien hvis påmelding trekkes tilbake senere enn 1 mnd. før festivalen åpner, hvis arrangøren ikke klarer å selge det påmeldte areal. Klarer arrangør dette, vil utstiller normalt bli godskrevet det oppnådde beløp. Påmeldingsavgiften vil ikke bli refundert.


c. Hvis festvalen på grunn av uforutsette forhold, brann, naturkatastrofe el. lign., ikke kan avvikles, refunderes alle innbetalte beløp unntatt påmeldingsavgiften. 
Hvis arrangøren ser at interessen for å melde seg på er for lav, vil festivalen ikke bli avviklet.
En eventuell slik avgjørelse blir truffet senest 1 mnd. før festivalen åpner. De påmeldte utstillere vil da bli underrettet, og alle innbetalte beløp returnert omgående.

 

5. Dersom deler av stand framleies skal dette gjøres kjent for utstillingsledelsen.

 

6. Bare varegrupper som er påmeldt kan vises på utstillinga.

 

7. Detaljsalg kan finne sted på utstillinga.

 

8. Plakater og annen reklame kan ikke settes opp eller distribueres på utstillings- og parkeringsområdet uten særskilt avtale med utstillingsledelsen. Vareprøver og reklamemateriell må kun deles ut fra egen stand.

 

9. Demonstrasjoner, utdeling av vareprøver, oppvisninger og lignende meddeles utstillingsledelsen. Utstillingsledelsen skal påse at virkemidlene ikke forstyrrer andre utstillere. Bruk av stemmeforsterker eller høyttaler er ikke tillatt, uten særskilt tillatelse fra utstillingsledelsen.

 

10. Utstillerne er ansvarlig for de skader de selv, deres folk, produkter, utstyr og lign. påfører bygninger, innredninger, anlegg og personer. Nødvendige reparasjoner og utbedring av skader skjer for utstillers regning. Før arbeidet settes i gang skal utstillingsledelsen så vidt mulig varsle utstilleren.

 

11. Arrangøren besørger renhold av innendørs og utendørs publikumspassasjer. Egenprodusert avfall på egen stand er utstillers ansvar. Avfall kan kastes i containere som skaffes til veie av arrangør.
Arrangør sørger for regelmessig tømming av containere.

 

12. Arrangøren besørger vanlig vakthold fra ordinær monterings begynnelse til ordinær demonterings slutt, men påtar seg intet ansvar for utstilte varer, utstyr og tredjepersons eiendeler. Ustillerne dekker selv alle nødvendige forsikringer.

 

13. Utstillerne må selv sørge for all transport, montasje, nedtaking, pakking og bortkjøring av sine varer, emballasje og dekorasjonsmateriell.

 

14. Når utstillinga er demontert, skal standen tilbakeleveres fri for dekorasjoner, spiker, tape og lign. Hvis dette ikke er skjedd, blir utstilleren belastet for utgifter med dette. Arrangørens eventuelle tilgodehavende hos utstillerne innbetales før utstillingens slutt, og i alle tilfelle før utstillingsgjenstandene blir tatt bort.

 

15. Utstillerne har plikt til å rette seg etter det gjeldende påmeldingsreglement og de bestemmelser som arrangøren til enhver tid fastsetter for arrangementsperioden, uansett om det er tatt forbehold av noe slag.

 

16. Tvister om forståelsen av inngått avtale mellom arrangør og utstiller avgjøres av en voldgiftsnemnd. Bestemmelse i lov om rettergangsmåte for tvistemål kapittel 32 om voldgift anvendes.

 

 

 

    

  

heroy alstahaug leirfjord donna

 

 

Hovedsponsorer til VM i krabbefiske 2016